یکی از ضوابط برجستهٔ تمدن و شایستگی ملتی یا فرهنگ، چگونگی وضع اجتماعی و مقام زن در آن جامعه می‌باشد. از این لحاظ ایرانیان باستان از همهٔ ملل خاوری پیشی جسته‌اند و زن مقامی بسیار والا در این دوران دارد. <br /> زن در اوستا همیشه یک رکن مهم جامعه انسانی شناخته شده است و در تمام حقوق اجتماعی و مراسم دینی با مرد برابر و یکسان می‌باشد.<br /> در سروده‌های زرتشت آمده است که: ”بشنوید با گوش‌هایتان بهترین سخنان را و بنگرید با اندیشهٔ روشن در آنها، زن و مرد باید خود راه خویشتن را برگزینند“.<br /> شاید بتوان گفت، یکی از دلایل اهمیت به زنان در ایران هخامنشی، وجود قلمرو قدرتمند آشور می‌بود تگرچه آشور از زمان روی کار آمدن دودمان جیش‌پیش دیگر اعتبار پیشین را نداشت اما وجودش گویای قدرتمند روزگار گذشته بود...

فایل(های) الحاقی

زنان دورهٔ هخامنشی Zanan Hakhamaneshi.pdf 1,676 KB application/pdf