تقدیس بی‌نهایت حضرت قیومیت را سزاوار است لاغیر، تسبیح بی‌قصا را جناب کبریا را شایسته است بی‌شرکت. سپاس باد قدوسی را که اوئی هرکه او را خواند، حاصل از اوست و هرچه شاید که بود، از بود او بود. و درود و آفرین بر خواجه‌ای باد که پرتوی طهارت اوبر خافقین بتافت و شعاع شرع او را لمعان به مشارق و مغارب برسید، و بر اصحاب او و انصار او...<br /> مبداء التحدیث<br /> در روزگاری که من از حجره اطفال خلاص یافتم، یک شبی که غسق شبه در قعر فلک مینا‌رنگ مستدیر گشته بود و ظلمتی که دست برادر عدمست، در اطراف عالم سفلی متبدد شده بعد ما که از هجوم خواب قیوظی حاصل شد، شمعی در دست داشتم، قصد مردان سرای ما کردم و آن شب تا مطلع فجر در آنجا طواف می‌کردم...

فایل(های) الحاقی

آواز پر جبرئیل avaze pare jebraeil.pdf 171 KB application/pdf