سرزمین ایران از دیرباز سکونتگاه و محل زندگی مردمان و اقوام گوناگونی بوده است. پیش از آنکه آریائیان به ایران مهاجرت کنند. در قسمت‌های مختلف این سرزمین مردمانی می‌زیسته‌اند که بعضاً تمدن‌های درخشانی را به‌وجود آورده‌اند. البته تمام دانش ما در مورد آنها براساس اندک آثاری است که در کاوش‌های باستان‌شناسان به دست آمده است و این میزان دانش نیز اطلاعات چندانی در مورد نظام‌های حقوقی حاکم بر آنها در اختیار ما نمی‌نهد. شاید تنها ایلامیان باشند که در این میان اطلاعات بیشتری از ایشان به‌دست ما رسیده است. در خصوص نظام حقوقی مردم ایلام گفته شده است که این قوم دو دورهٔ متفاوت حقوقی را پشت سر گذاشته‌اند. یک دوره برادرسالاری است که در آن حقوق زنان مورد تضییع قرار می‌گرفته و دورهٔ دیگر دورهٔ پدرسالاری است که در آن سعی می‌شده برای زنان نیز حقوقی برابر با مردان در نظر گرفته شود...

فایل(های) الحاقی

نقش و جایگاه زن در سنت زرتشتی و نظام حقوقی ایران naghsh va jaygahe zan dar sonate zartosht.pdf 251 KB application/pdf