مسئلهٔ ماهواره پدیدهٔ نوظهوری است که بنیاد اخلاقی جوامع اسلامی را به خطر انداخته و از جدیدترین سلاح‌ها و حرکت‌های مرموز غرب و رویاروئی با مسلمانان به شمار می‌روند که ویرانی‌هائی همچون روابط نامشروع، خشونت در رفتار، مادی‌گرائی صرف و امثال آن را به دنبال دارد.<br /> از این رو بسیاری از مردم به ماهواره با دید خشم نگریسته و بر این عقیده‌اند که باید آن را مانند آپاندیس که درمانی جز قطع و بریدن ندارد ریشه‌کن ساخت اما واقع این است که آنتن‌های ماهواره همچون رادیو، تلویزیون و ویدئو ابزار نوینی است که هم می‌تواند آن را در امور سودمند و هم در امور زیانبار به‌کار گرفت...

فایل(های) الحاقی

ماهواره و راه‌های برخورد با این پدیده mahvare va rahhaye barkhord ba in padide.pdf 146 KB application/pdf