سیمرغ بیانگر فناپذیری، رستاخیز و زندگی پس از مرگ است. در اساطیر یونان و مصر باستان سیمرغ با خدای خورشید مترادف است. بنا بر عقیدهٔ یونانیان، سیمرغ در سرزمین عربستان نزدیک چشمه‌ای خنک زندگی می‌کرد. هر سپیده‌ دمان خدایان خورسید ارابه خود را متوقف می‌کرد تا به آواز زیبای این پرنده که در چشمه‌ای مشغول شناکردن بود گوش سپارد. در آن زمان فقط یک سیمرغ بود که زندگی می‌کرد. سیمرغ وقتی احساس کرد که مرگش نزدیک است آشیانه‌ای از چوب معطر فراهم کرد آن را به آتش کشید و سپس خود را در میان شعله‌های آتش فناکرد...

فایل(های) الحاقی

سیمرغ simorg.pdf 223 KB application/pdf