حالت‌ها و مدهای رنگ:<br /> مدهای رنگ به صورت‌های زیر می‌باشد:<br /> مدل RGB<br /> مدل RGB که در مانیتورها و تلویزیون برای نمایش رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقادیر هر یک از رنگ‌های اصلی RGB را با عددی بین (۰ تا ۲۵۵) نشان می‌دهد. برای ایجاد رنگ سفید خالص مقادیر رنگ‌های اصلی RGB معادل ۲۵۵ می‌باشد برای برقراری رنگ سیاه خالص مقادیر رنگ‌های اصلی RGB معادل ۰ می‌باشند.

فایل(های) الحاقی

Adobe Photoshop 6 adobe photoshop 6.pdf 2,758 KB application/pdf