رسالهٔ صفیر سیمرغ اثر حکیم عارف بزرگ قرن ششم شیخ شهاب‌الدین ابوالفتوح یحیی‌ابن حبش‌ابن امیرک سهروردی است. و به خط محمدبن علی‌بن علی دامغانی جاجرمی می‌باشد پیاده شده است.<br /> بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم<br /> سپاس واهب حیوهٔ را و مبدع موجودات را و درود بر خواجگان رسالت و ائمهٔ نبوت سیما بر صاحب شریعت کبری و هادی طریقت علیا محمد مصطفی علیه‌الصلواهٔ و السلبام. اما بعد. این کلمه‌ای چند است در احوال تجرید گفته آمد و سخن در آن محصور است در دو قسم: قسم اول در بدایا، قسم دوم در مقاصد و این جزو موسوم است بر صفیر سیمرغ، و زبانی ندارد در پیش مقدمه یاد کنیم از احوال این سیمرغ و مستقر او. روشن‌روانان چنان نموده‌اند که هرآن هدهدی که در فصل بهار بترک آشیان خود بگوید و به منقا خود پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند ...

فایل(های) الحاقی

صفیر سیمرغ safire simorgh.pdf 151 KB application/pdf