معنای والای تربیتی، عرفانی و کلامی در ادبیان پارسی به شعر و نثر با زبانی شیوا و دلپذیر بیان شده اغلب برگرفته از تعلیمات قرآن مجید و احادیث نبوی است. اما چون در مقام تحقیق برآئیم و ریشه‌یابی کنیم درمی‌یابیو برخی از آنها ضمن برخورد با عقاید سایر ملل و نحل، یا تحت نفود عوامل سیاسی و تعصب‌های قومی، با دریافت‌های یک‌سویه و نادرست از صورت نخستین دگرگون شده..<br /> در بین مسائل مختلف فلسفی، موضوع مجبور بودن یا مختار بودن انسان از موضوعاتی است که بر روی خط مرزی دو قلمرو طبیعت و ماورای طبیعت قرار دارد. اما روی طبیعی آن آشکارتر است. به خصوص که در این جنبه، فیلسوف و غیرفیلسوف شریکند که آیا کارهائی که از آدمی سر می‌زند، یا آنچه برسرش می‌‌آید همه در قدرت و اختیار اوست، یا تحت تأثیر عوامل نهان یا آشکاری است بیرون از توان و فهم وی...

فایل(های) الحاقی

جبر و اختیار در مثنوی jabr va ekhtiyar dar masnavi.pdf 702 KB application/pdf