در سال‌های اخیر دیوان حافظ شیرازی چندین بار توسط دانشمندان اهل فن با دقت فراوان ویرایش شده و با چاپ‌‌های مختلف منتشر شده است. کتاب‌هائی نیز در بارهٔ تاریخ عصر خواجه و بیان ابیات و واژه‌های دشوار و واژه‌یابی در دیوان به چاپ رسیده است.<br /> خواجه اندیشه‌ای بلند و گسترده دارد و با نظری تیزبین و موشکاف و درون‌نگر رویدادهای دوران خود را نگریسته و بررسی کرده است. هرچند به خواجه لفب حکیم یا فیلسوف با معلم نداده‌اند ولی او در احوال زمان خود تأملی عالمانه و فیلسوفانه دارد. دانشمندی است که مسائل فلسفی و اجتماعی و عرفانی روزگار خود را با سخنی سحرآسا در ابیات خود آورده و برای آیندگان به یادگار گذاشته است...

فایل(های) الحاقی

حافظ ـ آب حیات Hafez abe hayat.pdf 1,083 KB application/pdf