در قبظ و بسط تئوریک شریعت صحبت از بشری بودن و تاریخی بودن و زمینی بودن معرفت دینی می‌رفت و اینک در بسط تجربهٔ نبوی سخن از بشریت و تاریخیت خود دین و تجربهٔ دینی می‌رود. به عبارت دیگر این کتاب روبه‌روی بشری و تاریخی و زمینی وحی و دیانت را بدون تعرض به روبه‌روی فراتاریخی و فراطبیعی آن، بل با قبول و تصدیق آن می‌کاود و باز می‌نماید و می‌کوشد تا توضیح دهد که شاهد ماورای طبیعت وقتی جامهٔ طبیعت به تن می‌کند و شهسوار ماورای تاریخ وقتی پا به میدان تاریخ می‌نهد چه پیچش‌ها در اندامش می‌افتد و چه غبارها در چهره‌اش می‌نشیند و ذاتیاتش در محاصرهٔ کدام عرضیات می‌افتند و اطلاقش تخته‌بند کدام قیود می‌شود...

فایل(های) الحاقی

بسط تجربهٔ نبوی BastTajrobeNabavi.pdf 1,736 KB application/pdf