اهمیت بلشویسم<br /> ۱. در اقتصاد شوری و دولت شوروی، بلشویسم برای خود میدان بسته‌ای از عملکرد اجتماعی آفریده است. در بین‌الملل سوم، وسیله‌ای برای کنترل و نفوذ بر جنبش کارگری در سطوح بین‌المللی سازمان‌ داده است. رهنمودهایش در رابطه با اصول و تاکتیک‌ها در ”لنینیسم“ تشریح شده است. این سؤال مطرح می‌شود که استالین می‌گوید، تئوری بلشویسم، مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقلاب اجتماعی است؟ در نتیجه آیا بلشویسم محور جنبش انقلابی پرولتاریا در مقیاسی جهانی است؟ <br /> ۲. بلشویسم اولاً با مبارزهٔ انقلابی پیگیرش علیه جنگ جهانی ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ و ثانیاً با انقلاب ۱۹۱۷ روسیه شهرت بین‌المللی‌اش را در جنبش طبقاتی پرولتاریائی کسب کرد. اهمیت تاریخی ـ جهانی‌اش در این واقعیت نهفته است که تحت رهبری پیگیر لنین...

فایل(های) الحاقی

تزهائی در مورد بلشویسم tezhaei da morede belshoeism.pdf 240 KB application/pdf