معرفی<br /> سربارگذاری عملگرها این ویژگی را دارد که معنای عملگرهای #C را با توجه به کلاس‌هایی که خودمان ساخته‌ایم تعریف کنیم. سربارگذاری عملگرها یکی از مهمترین و جذاب ترین امکانات #C است چون گسترش داده ها یا همان Type Extantensibility را عرضه می‌کند. گسترش داده‌ها ویژگی است که به ما امکان می‌دهد تا با محیط برنامه نویسی خود انواع داده‌های خود انواع داده‌های جدید اضافه کرده و بدون اینکه کوچکترین نقطه ضعفی داشته باشند از آنها اضافه کنیم. مثلاً می‌توان یک نوع دادهٔ جدید تعریف کرد و سپس عملگرها را با توجه به آن داده سر بار گذاری کرد.

فایل(های) الحاقی

سربارگذاری عملگرها در #C برای کلاس‌ها و داده‌ها sar bar gozarie amalgarha dar kelase C#.pdf 145 KB application/pdf