در آستانهٔ گذار به هزارهٔ سوم تکامل بشری مرحلهٔ کیفی نوینی را پشت سر می‌نهند. این تحول کیفی سیمای امروزین و تمامی سیستم روابط بین‌المللی را از پایه دگرگون خواهد ساخت. با این نظر همهٔ سیاستمداران، اقتصاددانان، فلاسفه و جامعه‌شناسان با وجود اختلاف‌ نظر در جهت‌گیری‌های علمی و سیاسی خود متفق‌القول هستند. آنها همگی بر این عقیده هستند که بشریت در حال تجربه یک دوران به هم پیوستگی شدید و پیدایش یک سیستم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی است.<br /> از این رو اصطلاح ”جهانی‌سازی“ وارد زبان روزمره گردیده است. از آنجا که واژهٔ ”جهانی‌سازی“ از نظر سیاسی و اقتصادی خنثی است، لذا تعبیرات متفاوت و گاه به کلی متضادی از آن مستفاد می‌شود...

فایل(های) الحاقی

جهانی‌سازی: راه بن‌بست یا روزنه امید؟ jahani sazi rahe bonbast ya rozaneye omid.pdf 415 KB application/pdf