بی‌شک ”دعا و نیایش“ یک نوع عبادت و خضوع انسان در برابر خداوند تواناست و چونان عبادات دیگر، از اثر تربیتی فراوان برخوردار می‌باشد، با دقت در آیات و روایات مربوط به آن در می‌یابین که دعا انسان را به معرفت خداوند رهنمون می‌شود.<br /> ”دعا“ سبب می‌گردد تا بشر به نیازمندی‌های خویش پی برده و در برابر ذات پاک و بی‌همتای پروردگار متعال، خضوع کند.<br /> ”دعا“ انسان را با نعمت‌های الهی آشنا ساخته و رابطه‌ای عمیق و استوار میان بنده و خالقش ایجاد می‌نماید.<br /> ”دعا“ به کمک انسان شتافته و در دستیابی به خواسته‌هایش وی را مدد می‌کند ...

فایل(های) الحاقی

دعاشناسی موضوعی doashenasiye mozoee.pdf 1,110 KB application/pdf