شرط اول: دوام طهارت<br /> شرط دوم: خلوت<br /> شرط سوم: دوام خاموشی مگر از ذکر خدای<br /> شرط چهارم: دوام روزه<br /> شرط پنجم: دوام ذکر خداوند به زبان با حضور قلب...

فایل(های) الحاقی

ده شرط سلوک 10 sharte solok.pdf 21 KB application/pdf