سازمان بين‌المللى استاندارد (ISO) کنترل انواع را به‌صورت انتخاب تعدد يا حد مطلوب يک‌سرى اندازه يا انواع محصولات، فرآيندها يا خدمات جهت برآوردن نيازهاى مربوط تعريف مى‌کند. طبق اين تعريف کنترل انواع به معنى کاستن همه چيز (تا حد رسيدن به يک قلم) به‌گونه‌اى که هيچ شانسى براى انتخاب مصرف‌کننده وجود نداشته باشد نيست. بلکه به‌طور همزمان ممکن است با تغيير نيازمندى‌هاى مصرف‌کننده براساس روش‌هاى مشخص انواع جديدى افزوده و يا از انواع موجود کاسته شود.


به‌طورکلى کنترل انواع صرف‌نظر از توليدات صنعتى مى‌تواند بسيارى از مقوله‌هاى مختلف از قبيل انواع خدمات، فرآيندها، روش‌ها، اسناد، اجزاء و قطعات و امثال آن را در بر گيرد.