با توجه به انواع مختلف مواد، قطعات، اجزاء، ابزارآلات و امثال آن که روزانه يک واحد توليدى بزرگ مى‌تواند مصرف کند. وجود يک سيستم مناسب کُدگذارى براى مواد از تکرار، ورود و نيز ذخيره‌سازى اقلام همانند جلوگيرى مى‌کند.

کنترل ورودى

به‌منظور کاهش انواع لازم است کنترل مناسبى جهت جلوگيرى از ورود اقلام زايد و غيرلازم صورت گيرد. چرا که در غير اين‌صورت بسيارى از تلاش‌ها ممکن است به‌صورت مکرر و بيهوده در زمان‌ها متفاوت انجام شود.

کنترل نقشه طراحى

در مرحله طراحى با بررسى دقيق و موشکافانه نقشه‌هاى طراحى توسط بخش استانداردها، اقلام زايد و غيرلازم در صورت وجود در طرح‌ها آشکار مى‌شود. فقط هنگام بروز يک ضرورت و نياز شديد طراحان مجاز هستند اقلام جديدى را خارج از محدوده استاندارد انتخاب کنند که در اين حالت نيز نيازمندى‌ها و ويژگى‌هاى مربوطه بايد به استانداردهاى ملى قابل دسترس ارجاع شود. هنگامى‌که محصول جديدى در دست تهيه است به‌منظور يافتن درصد اجزاء استاندارد مورد مصرف در طرح جديد، عمل بازنگرى طرح‌ها انجام مى‌گيرد. سازمان‌ها ممکن است بسته به خط‌مشى خود درصد اقلام و اجزاء استاندار به‌کار رفته در يک طرح جديد را به‌عنوان معيارى جهت اندازه‌گيرى کاهش انواع مدنظر قرار دهند.

کنترل به‌وسيله شماره‌گذارى

سازمان‌ها ممکن است براى ذخيره‌سازى اقلام خود از يک سيستم شماره‌گذارى خاص استفاده نمايند و عمل کنترل نيز به‌وسيله اين شماره‌ها توسط بخش استانداردها انجام مى‌گيرد. بنابراين عمل شماره‌گذارى بر روى اقلام جديد که وجود آنها براى تداوم عمليات لازم و ضرورى شناخته شده است پس از اطمينان از اين که قلم يا اقلام مربوط قبلاً براى آن هدف خاص موجود و ذخيره نشده باشد انجام مى‌گيرد.

کنترل نشانه‌گذارى

اين روش مخصوص کنترل تهيه و خريد اقلام غيرذخيره‌اى براى يک‌بار مصرف است. در اين حالت نيز بسته به شرايط، خريدهاى پراکنده فقط در صورت ضرورت و نياز شديد مجاز خواهد بود.