شرکت‌هاى تعاونى / اتکا، فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى و ... عاملين توزيع هستند.


اغلب آنها نقش عامليت پخش و توزيع را دارند يعنى در خرده‌فروشى و عمده‌فروشى فعاليت مى‌نمايند. درصدى از کالاى توليدى يا وارداتى را جذب و بين شبکه‌هاى خود توزيع مى‌نمايند.


مطالعات و تحقيقات نشان مى‌دهد که بسيارى از فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى ضرر کرده‌اند و فروشگاه‌هاى مذکور به‌عنوان يک الگوى تقليدى به‌طور سريع در تمام کشور تأسيس مى‌شوند و سرمايه‌گذارى عظيمى براى ايجاد و راه‌اندازى آنها صورت مى‌گيرد ولى پاسخ و نتيجه مثبتى به‌دست نمى‌آيد.فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى توجهى به درآمد منطقه ندارند. در واقع توزيع کالا در فروشگاه‌هاى مذکور مناسب با سطوح درآمد و الگوى مصرف مناطق و مجلات نيست.