خدمات همراه کالا، يکى ديگر از عناصر خط‌مشى کالا است. کالايى که شرکت به بازار عرضه مى‌کند معمولاً با مقدارى خدمات همراه است. خدمات، ممکن است جزء کوچک يا بزرگى از کالا را تشکيل دهند. در حقيقت، يک کالا مى‌تواند از کالاى محض تا خدمات محض تغيير باشد. خدمات همراه کالا، توسط شرکت‌هايى که هر روز بر تعداد آنها اضافه مى‌شود، به‌عنوان يک ابزار اصلى براى دستيابى به مزيت رقابتى مورد استفاده قرار مى‌گيرند.


خدمت خوب به مشتري، موجد موفقيت حرفه‌اى است. معمولاً هزينه حفظ اعتبار نزد مشتريان فعلى شرکت، کمتر از جلب مشتريان جديد يا متقاعد کردن مشتريان از دست رفته است. شرکت‌هايى که همراه کالا خدمات خوبى را به مشتريان خود عرضه مى‌کنند معمولاً از رقبايى که در همين زمينه برخوردى ضعيف دارند، پيشى مى‌گيرند. در يک بررسى که توسط انستيتو برنامه‌ريزى استراتژيک (Strategic Planning Institute) صورت گرفته است، از نظر کيفيت، کارآيى حرفه‌هايى که داراى درجهٔ عالى هستند با حرفه‌هايى مقايسه شده است که خدمات نه چندان مطلوبى عرضه مى‌کننند. بررسى حاکى از اين است: آن تعدادى که داراى خدمات بهترى هستند، هم قيمت فروش بالاترى دارند، هم از رشد سريع‌ترى برخوردار هستند و هم سود بيشترى به چنگ مى‌آورند.