على‌رغم اهميت روزافزون عوامل غيرقيمتى در فرآيند توليد کالاى جديد، قيمت، همچنان به‌عنوان يکى از ارکان مهم ترکيب عناصر بازاريابى شناخته شده است. عوامل داخلى و خارجى زيادى بر تصميمات قيمت‌گذارى يک شرکت تأثير دارند. عوامل داخلى عبارتند از: اهداف بازاريابى شرکت، خط‌مشى ترکيب عناصر بازاريابى شرکت، هزينه و ملاحظات سازماني.


اهداف شرکت در بازار هدف و اهداف شرکت در تعيين جايگاه در بازار از جمله عوامل تعيين‌کننده خطوط اصلى خط‌مشى قيمت‌گذارى به‌شمار مى‌روند. بقاء به حداکثر رساندن سود فعلي، رهبرى بازار از نظر سهم بازار و ارائه کالاى با کيفيت، از جمله اهداف متداول قيمت‌گذارى مى‌باشند.