سورويانس عبارت از مجموعه عملياتى از قبيل بازرسي، بررسي، نمونه‌برداري، اندازه‌گيري، آزمايش و يا نظاير آن است که توسط بازرس مستقل به منظور تعيين کميت، کيفيت و يا ساير ويژگى‌هاى کالا، تأسيسات و يا خدمات مورد معامله و تطابق نتايج حاصله با مشخصات و شرايط مندرج در قرارداد خريد صورت مى‌گيرد. در مبحث سورويانس مطالبه نظير اهداف، مراحل اجرائى سورويانس و شرايط بازرسى از اهميت برخوردارند.

اهداف بازرسى کميت و کيفيت

اهدافى را که در سورويانس مى‌توان در نظر داشت عبارت است از:


- بررسى قابليت و صلاحيت سيستم کيفيت فروشنده


- بازرسى به منظور انطباق کيفيت کالا با سفارش


- بازرسى به منظور تائيد کميت کالا با مقدار سفارش


- بازرسى به منظور انطباق سال ساخت کالا (نو يا مستعمل بودن آن)


- تائيد محل ساخت يا کشور توليدکننده


- تائيد مناسب بودن بسته‌بندى کالا


- تائيد مناسب بودن وسيله حمل