- استانداردهاى ملى ايران کالا


- استانداردهاى کشورهاى اروپائى (EN) با هر نوع پيشوند مانند BSEN، DINEN يا استانداردهاى کشورهاى عضو اتحاديه اروپا


- استانداردهاى بين‌المللى کالا ISO، EC، ITU، CODEX


- استانداردهاى کشورهاى آمريکاى شمالى ANSI، ASME، ASTM، UL، API ،AGI


- استانداردهاى کشور ژاپن (JIS)