در انجام يک معامله تجارى بين‌المللى اشخاص حقيقى يا حقوقى متعددى در مراحل مختلف دخالت دارند. طرف‌هائى که از صدور بازرسى براى انجام کار خود استفاده مى‌کنند يا از آن منتفع مى‌شوند را مى‌توان به ترتيب زير نام برد:


خريدار، فروشنده، شرکت بيمه، بانک بازکننده اعتبار، شرکت حمل، گمرک، مؤسسات استاندارد.

فروشنده

فروشنده با در دست داشتن گواهى بازرسى در واقع رسماً مى‌تواند مدعى گردد که کالاى وى در زمان تحويل با شرايط قرارداد منطبق بوده است. علاوه بر آن با تسليم آن به بانک، وضعيت دريافت وجه معامله را به نفع خود تسهيل مى‌کند.

شرکت بيمه

از ديگر استفاده کنندگان گواهى بازرسى بيمه است. شرکت بيمه با در دست داشتن گواهى‌نامه بازرسى اطمينان خاطر مى‌يابد که کالا قبل از شروع حمل شرايط و مشخصات قرارداد را داشته لذا تا حدودى از کلاه‌بردارى‌هائى که معمولاً از شرکت‌هاى بيمه مى‌شود جلوگيرى مى‌کند.

بانک بازکننده اعتبار

به تعبيرى مى‌توان مؤسسه بازرسى را بازوى فنى بانک محسوب نمود، زيرا به دليل عدم وجود امکانات فنى و فقدان تخصص‌هاى لازم، براى بانک مقدور نيست که مطابقت کالا را از جهت فنى با شرايط قرارداد تائيد نمايد. لذا گواهى‌نامه بازرسى به بانک بازکننده اعتبار، در زمينه تائيد شرايط معامله اطمينان لازمه را مى‌دهد.

شرکت حمل

گواهى‌نامه بازرسى به شرکت حمل اين اطمينان را مى‌دهد که کالا در زمانى‌که به او تحويل شده است با مشخصات و خصوصيات مورد ادعاى فروشنده مطابقت دارد. اين موضوع در مورد حمل کالاهاى خطرناک و نيز هنگام وقوع خسارت همگانى حائز اهميت است.

گمرک

گمرکات براى انطباق ار تطابق کالا با اسناد و تعرفه مى‌توانند از گواهى‌نامه بازرسى به‌عنوان قرينه‌اى مثبت استفاده کرده و آن را مورد استفاده قرار دهند.

مؤسسات استاندارد

در بسيارى از کشورها براى ورود يا صدور کالا شرايط استاندارد درنظر گرفته شده است، که در صورت فقدان آن شرايط، کالا قابل صدور يا ورود نمى‌باشد. گواهى‌نامه بازرسى مى‌تواند به‌عنوان گواهى کنترل کيفيت کالا مورد استفاده مؤسسات استاندارد قرار گيرد.

خريدار

مهم‌ترين شخص منتفع خريدار است که از طريق گواهى بازرسى از انطباق کالاى مورد سفارش خود با کالاى حمل شده اطمينان حاصل مى‌کند و يا در صورت بروز خسارت مى‌تواند در گرفتن غرامت از شرکت‌هاى بيمه به عنوان مدرک مثبت استفاده نمايد.

وظايف و مسؤوليت خريدار در بازرسى کالا

- خريدار بايد در متن قرارداد و در شرايط اعتبار اسنادى نوع و مشخصات کمى و کيفى کالا يا خدمات مورد معامله را دقيقاً مشخص نمايد.


- خريدار موظف است در امر خريد کالا يا خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، مشخصات کيفى کالا يا خدمات را مطابق استاندارد ملى ذى‌ربط در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى تعيين نمايد و نيز چنان‌چه کالا يا خدمات مورد خريد در شمول تبصره ۲ ماده ۶ قوانين و مقررات مؤسسه باشد، مشخصات کيفى کالا يا خدمات را طبق استاندارد تعيين شده از سوى مؤسسه سفارش نمايد.


متن تبصره مذکور: کيفيت مواد و کالاهاى واردتى بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمنى و بهداشتى و اقتصادى بايد با استاندارد ملى ايران و يا استانداردهاى کشور با استاندارد ملى ايران و يا استانداردهاى کشور مبداء يا استانداردهاى معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.


خريدار بايد حدود و نحوه بازرسى از کالا يا خدمات خريدارى شده را در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى مشخص نمايد. حدود و نحوه بازرسى بايد به تائيد و توافق فروشنده نيز رسيده باشد. کالاها و خدماتى که مشمول استاندارد اجبارى مى‌باشند و يا خريدهائى که مشمول تبصره ۲ ذيل ماده ۶ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه مى‌باشند، نحوه بازرسى آنها بايد طبق دستوالعمل مؤسسه در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر شود.


- خريدار موظف است پس از تعيين و انتخاب شرکت سورويانس‌کننده مراتب را به فروشنده اعلام و در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر نمايد.


- خريدار موظف است پس از انعقاد قرارداد خريد و يا گشايش اعتبار اسنادى کليه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت بازرسى شامل قرارداد خريد، اعتبار اسنادى پروفرما و مشخصات فنى و غيره را ظرف مدت لازم و کافى برابر انجام وظايف شرکت سورويانس‌کننده تائيد شده مستقيماً يا از طريق نمايندگى آن در ايران در اختيار دفتر مرکزى شرکت قرار دهد، خريدار ترجيحاً ولدى‌الاقتضاء بايد در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادى به لزوم ارجاع به مدارک ارسالى او به عنوان مدارک انجام بازرسى اشاره نمايد.


- خريدار موظف است حدود بازرسى را به شرکت سورويانس‌کننده طبق شرايطى که در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادى تعيين شده شامل مشخصات و ويژگى کالا، روش بازرسي، چگونگى تحويل و تحول و نيز زمان بازرسى را مستقيماً يا از طريق نماينده آن در ايران اعلام نمايد.


- خريدار موظف است طبق قرارداد يا توافق انجام شده هزينه کارمزد خدمات بازرسى را مستقيماً و يا از طريق فروشنده و يا بانک به شرکت سورويانس‌کننده پرداخت نمايد.


- در صورتى‌که شرکت سورويانس‌کننده از انجام يا از ادامه خدماتى که دستور کار آن را داشته و يا در مورد آن موافقت شده است منع گردد، خريدار موظف به پرداخت‌هاى ذيل خواهد بود.


۱. هزينه‌هاى واقعى شرکت به جهت توقف کار


۲. بخشى از حق‌الزحمه مورد توافق، متناسب با ميزان خدمات ارائه شده تا ميزان توقف کار، شرکت سورويانس‌کننده از کليه مسؤوليت‌هاى ناشى از انجام ناقص يا عدم انجام خدمات درخواستى مبرا خواهد بود.


- در صورت افزايش حدود بازرسى يا ايجاد مشکلات در انجام بازرسى که خارج از کنترل و مسؤوليت بازرسى باشد. کارمزد بازرسى به نسبت خدمات اضافى حسب توافق، توسط خريدار به شرکت سورويانس‌کننده قابل پرداخت مى‌باشد.


- خريدار موظف است فقط يک شرکت سورويانس‌کننده داراى پروانه تائيد صلاحيت را جهت بازرسى کالا يا خدمات خريدارى شده در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر و تعيين نمايد.


- خريدار موظف است ويژگى‌هاى کمى و کيفى و روش و حدود بازرسى را در شرايط قرارداد خريد و اعتبار اسنادى و ديگر مدارک خريد هماهنگ و هم‌خوان ذکر نمايد.


- در صورت وجود اختلاف جزئى بين يک يا چند پروفرما در اعتبار اسنادى قرارداد خريد، ترتيب استناد به شرح ذيل است:


اعتبار اسنادى


قرارداد خريد


پروفرما و يا مدارکى که در اعتبار اسنادى يا قرارداد خريد مورد اشاره واقع شده است.


پروفرما به ترتيب تأخر زمانى


- خريدار موظف است مجوزهاى لازم را جهت انجام مطلوب امور بازرسى حسب نياز از فروشنده اخذ و مراتب را به شرکت سورويانس‌کننده عامل، اطلاع داده و يا صراحتاً در قرارداد خريد و اعتبار اسنادى ذکر نمايد.