با ورود چشم‌گير رايانه‌هاى شخصى به منازل، تجارت الکترونيکى مبتنى‌بر اينترنت از رشد شگفت‌آورى برخوردار شده است. به‌طورى که تعداد زيادى از مردم ازجمله افرادى که داراى دانش فنى زيادى درمورد کامپيوترها نيستند، جهت تعاملات الکترونيکى از اينترنت استفاده مى‌نمايند. و اين درحالى است که هنوز بسيارى از مشکلات حقوقى و فنى در تجارت الکترونيک بدون راه‌حل باقى مانده‌اند.


ترديد در اين مورد که آيا رويه‌ها و قوانين تجارى عادى موجود همانگونه که تدوين گرديده‌اند مى‌توانند در تجارت الکترونيک کارآمد بوده و مورد استفاده قرار گيرند و نگرانى از اينکه انواع جديدى از صدمات و خسارات احتمالى متوجه مصرف‌کنندگان خواهد گرديد ازجمله مشکلات و چالش‌هاى پيش‌رو مى‌باشد.


لذا به‌منظور جلوگيرى از خسارات احتمالى و اطمينان از جريان هموار تجارت الکترونيکى مى‌بايد اقدام به ايجاد يک محيط تجارت الکترونيکى مطمئن نمود. محيطى که براساس قوانين تجارى روشن و مدون، محيط محافظت‌شده‌اى را براى داده‌هاى شخصى ايجادنموده و بدين ترتيب مصرف‌کنندگان را درقبال خسارات احتمالى مصون نگه‌دارد.