آفتاب

مواد شیمیایی مرک در پویش طب

مواد شیمیایی مرک در پویش طب
مواد شیمیایی مرک در پویش طب
شرکت پویش طب یزد ارایه کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانیهای مختلف خارجی از قبیل مرک، شارلو،اپلیکم،فلوکا و.... و ارایه کننده مواد شیمیایی تتراکم در خدمت کلیه مصرف کنندگان محترم می باشد. تلفن تماس: 03535220403 همراه:09139704099 نام ماده قیمت (ریال) 1 MERCK Egg Yolk 50cc 2 آب اکسیژنه MERCK 2.5L 3 آلفا نفتیل دی اتیلن دی آمید هیدروکلراید MERCK 5gr 4 آمونیاک MERCK 2.5L 5 آمونیوم هپتا مولیبدات ساخت ایران 100gr 6 ائوزین MERCK 100gr 7 اتانول MERCK 2.5L 8 استات سرب MERCK 1Kg 9 استن MERCK 2.5L 10 اسید استیک MERCK 2.5L 11 اسید اسکوربیک MERCK 25gr 12 اسید بوریک MERCK 1Kg 13 اسید سولفوریک MERCK 2.5L 14 اسید سولفوریک 0,1 نرمال تیترازول MERCK - 15 اسید کلریدریک MERCK 2.5L 16 اسید نیتریک MERCK 2.5L 17 اکسید مس MERCK 100gr 18 اکسید منیزیم سبک MERCK 1Kg 19 اسید اگزالیک MERCK 1Kg 20 ان هگزان MERCK 2.5L 21 تری اکسید ارسنیک CDH 500gr 22 تولوئن MERCK 2.5L 23 بافر 7,4 MERCK 1liter 24 بیکربنات سدیم MERCK 1Kg 25 پتاسیم دی کرومات MERCK 1Kg 26 پتاسیم دی کرومات AppliChem 1Kg 27 پتاسیم فرو سیانید BDH 500gr 28 پتاسیم کلراید 3 مولار ساخت ایران 250cc 29 پلاسمای خرگوش 2 ویال MERCK - 30 تترابورات سدیم 10 آبه (بوراکس) Scharlau 1Kg 31 تیترازول دی کرومات پتاسیم MERCK - 32 تیترازول سود 0,1 نرمال MERCK - 33 تیترازول نیترات نقره 0,1 نرمال MERCK - 34 تیوسیانات آمونیوم MERCK 1Kg 35 تیوسیانات پتاسیم MERCK 1Kg 36 روغن ایمرسیون MERCK 500cc 37 روی استات Scharlau 1Kg 38 سولفات آمونیوم MERCK 1Kg 39 سولفات پتاسیم MERCK 1Kg 40 سولفات مس MERCK 1Kg 41 سولفانیل آمید Scharlau 1Kg 42 سولفید سدیم (آکروس) 1Kg 43 سیلیکاژل MERCK 1Kg 44 فرمالین MERCK 2.5L 45 فنل فتالئین MERCK 100gr 46 کرومات پتاسیم MERCK 250gr 47 کلروفرم MERCK 2.5L 48 کواکس Panreac 100gr 49 گاز پک MERCK A - 50 گزیلول MERCK 2.5L 51 گیمسا (محلول ) MERCK 2.5L 52 متانول MERCK 2.5L 53 متیل اورنج MERCK 25gr 54 معرف فهلینگ A ساخت ایران 250cc 55 معرف فهلینگ B ساخت ایران 250cc 56 مونو وانادات آمونیوم MERCK 250gr 57 نیترات آمونیوم MERCK 1Kg 58 نیترات پتاسیم MERCK 1Kg 59 یدور دو پتاس MERCK 1Kg تلفن تماس: 03535220403 همراه:09139704099
#

اطلاعات تماس آگهی

۰۳۵۳۵۲۲۰۴۰۳

محمد صادق زارع

17 ، 763 ،

sadeghzare19@yahoo.com