آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چکیده کردن، خلاصه کردن، استخراج (تراز آزمایشی از مانده حساب‌ها)، یک کاسه کردن اقلام


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
چکیده کردن، خلاصه کردن، استخراج (تراز آزمایشی از مانده حساب‌ها)، یک کاسه کردن اقلام

واژه انگلیسی
Abstract ,to

توضیحات