آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زیموژن، پروآنزیم


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
زیموژن، پروآنزیم

واژه انگلیسی
Zymogens

توضیحات
بعضی آنزیم‌ها شکل غیر فعال دارند که تحت شرایطی از قبیل " پی‌اچ" و / یا اثر آنزیمی‌های دیگر، فعال میِ‌شوند؛ مثل، پپسینوژن و تریپسینوژن که پس از ترشح توسط لوزالمعده در محیط رودهٔ باریک فعال گشته و به پپسین و تریپسین تبدیل می‌گردند.