آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خانوادهٔ اسپند، خانوادهٔقیچ


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خانوادهٔ اسپند، خانوادهٔقیچ

واژه انگلیسی
Zygophyllaceae

توضیحات
گیاهانی هستند علفی یا درختچه‌ای، با برگ‌های معمولاً متقابل و مرکب، دارای گوشوارهٔ غالباً گوشتی؛ گل‌آذین گرزن یا گل‌های منفرد معمولاً دوجنسی و منظم، گلپوش پائینی، ۴ تا ۵ گلبرگ ، ۴ تا ۵ کاسبرگ، ۵ تا ۱۵ پرچم پائینی، نهنج دیسک مانند، ۲ تا ۵ برچهٔ پیوسته، تخمک زیاد، تمکن محوری و میوهٔ کپسول، شفت یا شیزو کارپ. بومی مناطق گرمسیری و معتدلهٔ گرم.