آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زوئیتریون


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
زوئیتریون

واژه انگلیسی
Zwitterion

توضیحات
اصطلاحی است برای توصیف خواص اسیدهای آمینه. وقتی اسیدهای آمینه در یک محلول یونیزه می‌شوند، برحسب نیاز محلول، به‌صورت اسید یا باز عمل می‌کنند. این خاصیت، اسیدهای آمینه‌ را بافرهای خوبی می‌سازد.