آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خانوادهٔ نواریان


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خانوادهٔ نواریان

واژه انگلیسی
Zosteraceae

توضیحات
گیاهانی هستند دریازی، پایا، ریزوم‌دار و غوطه‌ور، با برگ‌های دوردیفی، در قاعده دارای غلاف و دارای حاشیهٔ گوشواره مانند؛ گل‌ها روی محورهای مسطح و یک جنسی، بدون گلپوش، دارای یک ردیف لوله‌های برگه مانند، ۱ پرچم، تخمدان برهنهٔ یک‌خانه، یک تخمک آویخته و میوه فندقه دارای انتشار وسیع.