آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پلانکتون جانوری


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
پلانکتون جانوری

واژه انگلیسی
Zooplankton

توضیحات
جانورانی هستند بسیار ریز که به‌صورت شناور در دریا یافت می‌ِشود. بسیاری از انواع ماهی‌ها از پلانکتون‌های جانوری و گیاهی تغذیه می‌کنند.