آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فسفور دوزنک


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
فسفور دوزنک

واژه انگلیسی
Zn۳p۲

توضیحات
پودری است خاکستری تیره یا سیاه رنگ که در آب حل نمیِ‌شود، بوئی شبیه بوی شبیه بوی کارئید دارد و به‌صورت طعمهٔ مسموم با مواد مختلف مانند دانهٔ گندم، ذرت، آفتابگردان، هویج، سیب‌زمینی و غیره برای مبارزه با انواع موش‌های خانگی و صحرائی مصرف می‌شود. ولی به‌علت مسمومیت زیاد آن برای انسان و سایر جانوران خون گرم بیشتر برای مبارزه با مسمومیت زیاد آن برای انسان و سایر جانوران خون گرم بیشتر برای مبارزه با موش‌های صحرائی و انباری به کار برده می‌ِشود. مقدار کشندهٔ آن برای موش از طریق گوارشی ۴۰ میلی‌گرم درازای هرکیلوگرم وزن بدن است و تأثیر آن فوری و سریع است. فسفوردوزنک به نسبت ۲ تا ۵ درصد به‌صورت مخلوط با مواد غذائی در مبارزه با انواع موش‌های صحرائی از سم فسفوردوزنگ به‌میزان ۱۵۰تا ۲۰۰ گرم در هکتار استفاده میِ‌شود و برای تهّیهٔ طعمهٔ مسموم بسته به موقعیت جغرافیائی و آب و هوای منطقه و فصل مبارزه، از دانهٔ گندم یا علف سبز و در نواحی خشک و جنوبی کشور از طعمه‌های آبدار؛ مانند، سیب‌زمینی یا چغندر قند خرشده استفاده می‌شود.