آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خانوادهٔ زنجبیل


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خانوادهٔ زنجبیل

واژه انگلیسی
Zingiberaceae

توضیحات
گیاهانی هستند معطّر، با برگ‌های دوردیفی، معمولاً همراه با غلاف‌های باز، دارای ناخنک؛ گل‌آذین خوشه، گرزن یا کلاپرک، گل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دوجنسی، نامنظم، ۳ گلبرگ آزاد یا پیوسته، ۳ کاسبرگ پیوسته، ۱ پرچم، پرچم‌های نازای معمولاً گلبرگ‌مانند، ۳ برچهٔ پیوسته، تخمدان پائینی دارای غدد فوقانی در قسمت بالا، تخمک زیاد، تمکن محوری یا کناری و میوهٔ معمولاً کپسول. بومی نواحی گرمسیری. Ginger family