آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زئین


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
زئین

واژه انگلیسی
Zein

توضیحات
نوعی پروتئین که از ذرت مشتق می‌شود. این پروتئین از نظر اسیدهای آمینه‌لایسین و تریپتوفان کمبود دارد. زئین به‌‌طور تجارتی از گلوتن ذرت توسط الکل استخراج می‌شود. در صنایع غذائی، مصرف عمدهٔ آن در ایجاد پوشش روی آجیل‌ها و شیرینی‌ها است. موارد استفادهٔ متعدد دیگری هم دارد.