آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوعی خوراک دام که از خشک کردن صحیح مخلوط غلات، مالت و جوانهٔ مالت و گاهی کنجالهٔ تخم‌پنبه در تهیهٔ مخمر یا سرکه به‌دست می‌آید


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
نوعی خوراک دام که از خشک کردن صحیح مخلوط غلات، مالت و جوانهٔ مالت و گاهی کنجالهٔ تخم‌پنبه در تهیهٔ مخمر یا سرکه به‌دست می‌آید

واژه انگلیسی
Yeast dried grains

توضیحات
vinegar dried grains