آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مخمّر، خیمرمایه


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
مخمّر، خیمرمایه

واژه انگلیسی
Yeast

توضیحات
۱. یک تودهٔ مایل به زرد متشکل از قارچ‌های تک‌سلولی میکروسکوپی از خانوادهٔ ساکارومیست‌ها که موجب تخمیر در آب میوه‌ها، خمیر و غیره می‌شود. این قارچ‌ها ممکن است به‌‌طور غیر جنسی با تقسیم و جدا شدن سلول‌ها به دو بخش مساوی تکثیر شوند. ۲. تخمیر شدن، ورآمدن، مایهٔ خمیرزدن.