آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یک‌ساله، یک‌ساله تا دوساله، گیاه یا حیوان یک‌ساله


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
یک‌ساله، یک‌ساله تا دوساله، گیاه یا حیوان یک‌ساله

واژه انگلیسی
Yearling

توضیحات
گیاه یا حیوانی که بیش از یک سال و کمتر از دوسال سن داشته باشند؛ مثل، اسب در سال اول زندگی و گوسفند، بز، گاوگوشتی و گاو شیری در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی.