آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گزیریداسه


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
گزیریداسه

واژه انگلیسی
Xyridaceae

توضیحات
گیاهانی هستند خشکی‌زی یا باتلاقی، با برگ‌های مستقیماً منشاء گرفته از ریشه؛ گل‌آذین کلاپرک براکته‌دار، گل‌های دو جنسی، کم و بیش نامنظم، ۳ گلبرگ پیوسته، معمولاً ۳ کاسبرگ ، ۳ پرچم، ۳ برچهٔ پیوسته، تخمدان فوقانی، تمکن کناری و میوهٔ کپسول. بومی مناطق گرمسیری.