آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کرم کُش، ضد کرم


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
کرم کُش، ضد کرم

واژه انگلیسی
Wormer

توضیحات
نوعی محصول تجارتی که حاوی داروی ضد کرم باشد و آن را توسط لولهٔ معدی، خرواک یا آب یا توسط سرنگ برای مبارزه با انگل‌های داخل استعمال می‌کنند. Dewormer