آفتاب

سلمان فارسی به روایت متون فارسی

سلمان فارسی به روایت متون فارسی

كتاب پارسای پارسی دربردارنده زندگانی و شخصیت سلمان فارسی از نگاه متون فارسی به قلم محمدرضا تركی منتشر شد.

کد N451883

وبگردی