آفتاب

قتل زن جوان درگورستان شهر

مرد بدبین كه به خاطر سوءظن همسرش را به طرز هولناكی به قتل رسانده بود، صحنه جنایت را تشریح كرد.

کد N276021

وبگردی