آفتاب

منبع شناسی قاچاق زنان و کودکان در ایران تعیین شد

منبع شناسی قاچاق زنان و کودکان در ایران تعیین شد

مدیر روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت، گفت: برای نخستین بار، منبع شناسی قاچاق زنان و کودکان در ایران تعیین شد.

کد N287491

وبگردی