آفتاب

تأییدحكم اعدام عامل قتل قاضی دادگستری

تأییدحكم اعدام عامل قتل قاضی دادگستری

حكم اعدام عامل قتل قاضی دادگستری قرچك ورامین از سوی قضات شعبه ۳۲ دیوانعالی كشور تأیید شد.

کد N268489

وبگردی