نقش محمود بهزاد در تالیف کتابهای درسی

بعد از انقلاب مشروطیت سرعت افزایش مدارس زیادتر ۱۲۸۵۵ ش) و لزوم توجه به اداره آنها بیشتر احساس شد. در نتیجه، قانون اساسی وزارت معارف در سال ۱۲۹۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق این قانون همه مدارس، شامل چهار نوع (ابتدایی شهری و روستایی، متوسطه و عالی) با برنامه یکسان زیر نظارت دولت قرار گرفت.