گفتمان معنویت

از مهمترین بحران های عقلی و احساسی انسان عصر مدرنیسم (یا پسامدرنیسم) بحران معنویت (Crisis of Spirituality) است. معنویت (Spirituality) و معنوی (Spiritual) واژه گانی جهانشمول و پر كاربرد در ادبیات دینی وعلمی این عصرمحسوب می شود ؛ حتی اخیرا همنشینی واژه معنویت با سیاست و مدیریت را نیز شاهدیم.