احكام‌ تخلی‌، بول‌ و غائط كردن‌

واجب‌ است‌ انسان‌ وقت‌ تخلی‌ و مواقع‌ دیگر عورت‌ خود را ازكسانی‌ كه‌مكلفند، اگر چه‌ مثل‌ خواهر و مادر با او محرم‌ باشند، وهمچنین‌ از دیوانه‌ ممیزو بچه‌های‌ ممیز كه‌ خوب‌ و بد رامی‌فهمند بپوشاند، ولی‌ زن‌ و شوهر لازم‌ نیست‌ عورت‌خود را ازیكدیگر بپوشانند.