لبنان و فلسطین به ما چه دخلی دارد؟!

اما مسئله فلسطین، فقط یك مسئله روشن‌فكرانه نیست. مسئله جنسِ انسان است. فروكاستنِ مسئله فلسطین به یك مسئله عربی در خاورمیانه كه در دوره ناصری اتفاق افتاد، یعنی خارج كردنِ ایران، تركیه، پاكستان، بخشی از هند، افغانستان و باقیِ كشورهای اسلامیِ غیرِ عرب‌زبان از گردونه دفاع از ملتِ فلسطین.