پهنای باند کل ایران به اندازه ۲ دانشگاه سوئد!

این روزها صحبت از سرعت کم اینترنت کشور به موضوعی تکراری تبدیل شده