مروری بر پیوند داستان و نمایشنامه در ادبیات معاصر

نکته قابل توجه در تاریخ فرهنگی صد ساله اخیر به زعم بسیاری از کتاب های تاریخ ادبیات، پیوند تولد انواع ادبی نو در سال ۱۳۰۰ خورشیدی است که همه اینها را محصول انقلاب مشروطیت می پندارند.