فصیح - اسماعیل

اسماعیل فصیح در داستان نویسی امروز ایران، اشتهار و اعتبار شایسته ای دارد. كارنامه اش با در برداشتن بیش از ۲۰ اثر، پربرگ و هم پربار است. گویی اسماعیل فصیح با الهام گرفتن از نام خودش این قدر راحت و روان و شیرین و شیوا می نویسد.